ទស្សនាវដ្តីពាក្យ


ទស្សនាវដ្តីពាក្យជាមួយមិត្ត

"ពេលវេលាជាមួយមិត្ត" គឺជាលក្ខណៈពិសេសនិងចម្លើយ ពាក្យ ទស្សនាវដ្តី។ រវាង 1906 និង 1916 សំណួរដែលត្រូវបានរាយខាងក្រោមត្រូវបានសួរដោយអ្នកអាន ពាក្យ និងបានឆ្លើយដោយលោក Percival ក្រោមឈ្មោះថា“ មិត្តភក្តិ” ។ ជាមួយនឹងពេលវេលាកន្លងផុតទៅយើងបានសំរេចចិត្តដាក់ឈ្មោះគាត់ជាអ្នកនិពន្ធចម្លើយ។ ដើម្បីការពារភាពត្រឹមត្រូវនៃប្រវត្តិសាស្ត្រកំហុសអក្ខរាវិរុទ្ធណាមួយត្រូវបានរក្សាទុករួមជាមួយការប្រើប្រាស់វណ្ណយុត្តិដែលពេញនិយមក្នុងកំឡុងពេលនោះ។

នៅក្នុង 1986, The Word Foundation បានបង្កើតទស្សនាវដ្តី The Word ជារៀងរាល់ត្រីមាសដែលនៅតែបោះពុម្ពផ្សាយ។ វាក៏មានលក្ខណៈពិសេសមួយផ្នែក "Moments with Friends" ដែលរួមមានសំណួរដែលបានលើកឡើងដោយអ្នកអានរបស់យើង។

គ្រាជាមួយមិត្ត


ទស្សនាវដ្តី Word ខែតុលា - មីនា 1906

សំណួរ​និង​ចម្លើយ


ចុចលើកាលបរិច្ឆេទប្រចាំខែខាងក្រោមដើម្បីទទួលបានចម្លើយចំពោះសំណួរទាំងអស់ដែលបានចុះបញ្ជីនៅកាលបរិច្ឆេទនោះ។

ចុចលើសំណួរដើម្បីទៅកាន់ចម្លើយចំពោះសំណួរនោះ។

ចុចលើ ជា PDF សម្រាប់ការចម្លងនៃទ្រង់ទ្រាយដើម។

ខែ​មីនា 1906
ជា PDF
ខែមេសា 1906
ជា PDF
សូម​អោយ 1906
ជា PDF
ខែ​មិថុនា 1906
ជា PDF
ខែ​កក្កដា 1906
ជា PDF
ខែ​តុលា 1906
ជា PDF
ខែវិច្ឆិកា 1906
ជា PDF
ខែ​ធ្នូ 1906
ជា PDF
ខែ​មីនា 1907
ជា PDF
ខែ​តុលា 1907
ជា PDF
ខែវិច្ឆិកា 1907
ជា PDF
ខែ​មីនា 1908
ជា PDF
សូម​អោយ 1908
ជា PDF
ខែ​មិថុនា 1908
ជា PDF
ខែ​កក្កដា 1908
ជា PDF
ខែសីហា 1908
ជា PDF
ខែ​ធ្នូ 1908
ជា PDF
ខែ​មីនា 1909
ជា PDF
ខែ​មិថុនា 1909
ជា PDF
ខែ​កក្កដា 1909
ជា PDF
ខែសីហា 1909
ជា PDF
ខែ​កញ្ញា 1909
ជា PDF
ខែ​តុលា 1909
ជា PDF
ខែវិច្ឆិកា 1909
ជា PDF
ខែ​ធ្នូ 1909
ជា PDF
1910 ខែមករា
ជា PDF
ខែ​កុម្ភៈ 1910
ជា PDF
ខែ​មីនា 1910
ជា PDF
ខែមេសា 1910
ជា PDF
សូម​អោយ 1910
ជា PDF
ខែ​មិថុនា 1910
ជា PDF
ខែ​កក្កដា 1910
ជា PDF
ខែសីហា 1910
ជា PDF
ខែ​កញ្ញា 1910
ជា PDF
ខែ​តុលា 1910
ជា PDF
សូម​អោយ 1912
ជា PDF
ខែ​មិថុនា 1912
ជា PDF
ខែ​កក្កដា 1912
ជា PDF
ខែ​តុលា 1912
ជា PDF
ខែវិច្ឆិកា 1912
ជា PDF
ខែ​ធ្នូ 1912
ជា PDF
1913 ខែមករា
ជា PDF
ខែ​កុម្ភៈ 1913
ជា PDF
ខែ​មីនា 1913
ជា PDF
ខែមេសា 1913
ជា PDF
សូម​អោយ 1913
ជា PDF
ខែ​មិថុនា 1913
ជា PDF
ខែ​កក្កដា 1913
ជា PDF
ខែសីហា 1913
ជា PDF
ខែ​កញ្ញា 1913
ជា PDF
ខែ​តុលា 1913
ជា PDF
ខែវិច្ឆិកា 1913
ជា PDF
ខែមេសា 1915
ជា PDF
សូម​អោយ 1915
ជា PDF
ខែ​មិថុនា 1915
ជា PDF
ខែ​កក្កដា 1915
ជា PDF
ខែសីហា 1915
ជា PDF
ខែ​កញ្ញា 1915
ជា PDF
ខែ​តុលា 1915
ជា PDF
ខែវិច្ឆិកា 1915
ជា PDF
ខែ​ធ្នូ 1915
ជា PDF
1916 ខែមករា
ជា PDF
ខែ​មិថុនា 1916
ជា PDF