ទាក់ទងមូលនិធិ
យើងខ្ញុំសូមស្វាគមន៍ចំពោះការសាកសួរមតិយោបល់និងសំណូមពររបស់អ្នក:

The Word Foundation, Inc.
ប្រអប់សំបុត្រលេខ 17510
រ៉ូឆេស្ទឺ, ញូវយ៉ក 14617

ទូរស័ព្ទ: (585) 544-6790
ទូរសារ: (585) 544-6975
អ៊ី​ម៉ែ​ល​: logos@thewordfoundation.org