មូលនិធិពាក្យ

នេះ

ពាក្យ


រក្សាសិទ្ធិ 1904 – 1917 ដោយ HW PERCIVAL ។

ការកែសំរួលពីពាក្យម៉ាហ្ស៊ីហ្សែល