មូលនិធិពាក្យ

នេះ

ពាក្យ


រក្សាសិទ្ធិ 1906 – 1907 ដោយ HW PERCIVAL ។

ហ្សូដូអាយ។