មូលនិធិពាក្យ

នេះ

ពាក្យ


រក្សាសិទ្ធិ, 1911, ដោយ HW PERCIVAL ។

ស្រមោល។