មូលនិធិពាក្យ

ប្រជាធិបតេយ្យគឺជារដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯង

Harold Waldwin ពិធីបុណ្យ