មូលនិធិពាក្យ

នេះ

ពាក្យ


រក្សាសិទ្ធិ 1907 – 1908 ដោយ HW PERCIVAL ។

ប្រឹក្សាយោបល់តាមរយៈចំណេះដឹង។